11:08 AM 20/09/2019  |   Lượt xem: 745  | 

Ủy ban Dự thảo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Hiến pháp theo tinh thần dân chủ, vừa đảm bảo tính lâu dài, vừa phù hợp với điều kiện thực tế lúc bấy giờ của nước ta.