02:56 PM 19/11/2021  |   Lượt xem: 71  | 

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Theo đó, có 03 thủ tục hành chính được thay thế: 1) Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; 2) Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; 3) Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và các quy trình đã được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định. Hoàn thành xong trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định số 2503/QĐ-UBND tại đây./.

  Tệp đính kèm

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/52775/UBND-tinh-Ca-Mau-cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-linh-vuc-Van-thu---Luu-tru.html)