01:17 PM 13/11/2017  |   Lượt xem: 5109  | 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II nơi đang gìn giữ hơn 14.000 mét giá tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu, gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, đấu tranh chống thực dân, đế quốc và xây dựng, bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc từ cách nay hơn 200 năm.

Với hơn 180 phông và sưu tập tài liệu, sưu tập sách, tạp chí b trợ lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cung cấp nguồn sử liệu quan trọng, phản ánh khách quan, chân thực tiến trình lịch sử của vùng đất Nam Bộ và Việt Nam nói riêng từ thế kỷ XVI đến nay.

Tập 2 gồm ba phần:

Phần Một: Tổng quan thành phần, nội dung tài liệu lưu trữ hình thành trong giai đoạn 1955-1975, giới thiệu lịch sử hình thành, thành phần và khái quát nội dung các phông, sưu tập tài liệu, sưu tập sách, tạp chí bổ trợ hình thành thời kỳ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)

Phần Hai: Tuyển tập đề tài nghiên cứu của độc giả, giới thiệu các đề tài nghiên cứu tài liệu thời kỳ Việt Nam Cộng hòa của độc giả tại Phòng Đọc từ năm 1976 dến năm 2016.

Phần Ba; Tuyển tập các đề tài, xuất bản phẩm và bài viết của độc giả đã công bố, xuất bản, giới thiệu các đề tài khoa học, luận văn, luận án, sách, bài viết khai thác sử dụng và tham khảo khối tài liệu thời kỳ Việt Nam Cộng hòa.

  Tệp đính kèm
  1. TAP 2.pdf( 2.31 MB )