Thanh Hóa thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử trong các cơ quan, tổ chức

 09:30 AM 23/02/2021
Lập hồ sơ công việc trên môi trường điện tử là một trong những nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào để thực hiện lưu trữ điện tử. Việc lập hồ sơ công việc là nhiệm vụ, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc được giao được nhiều cơ quan, tổ chức đưa vào quy chế làm việc, quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ

 10:29 AM 14/12/2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

 10:55 AM 23/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

 02:45 PM 18/11/2020

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

 04:20 PM 06/11/2020

Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 01:59 PM 22/10/2020

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 02:56 PM 12/10/2020

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử

 10:48 AM 12/10/2020