Kiểm soát các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

 02:23 PM 13/07/2020

Tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo

 02:23 PM 13/07/2020

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị

 10:10 AM 10/07/2020

Dịch vụ công trực tuyến kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

 11:45 AM 09/07/2020

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

 11:41 AM 09/07/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

 12:36 PM 07/07/2020

Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

 02:05 PM 06/07/2020

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

 08:42 AM 02/07/2020

Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

 08:37 AM 02/07/2020

Công bố dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 02:15 PM 01/07/2020