Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết”

 11:30 AM 28/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

 09:25 AM 27/01/2021

Trưởng đại diện Unesco tại Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 10:22 AM 25/01/2021

Thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

 08:59 AM 25/01/2021

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 của Bộ Nội vụ

 11:42 AM 21/01/2021

Gặp mặt công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc Xuân Tân Sửu 2021

 02:32 PM 20/01/2021

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

 10:22 AM 20/01/2021

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

 09:35 AM 19/01/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021