Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật lưu trữ”

 03:15 PM 30/11/2020

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ năm 2020

 02:37 PM 27/11/2020

Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

 01:57 PM 27/11/2020

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

 02:42 PM 17/11/2020

100% Bộ ngành có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ LGSP

 11:41 AM 12/11/2020


Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế

 03:10 PM 05/11/2020

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 02:37 PM 30/10/2020

Sáng kiến cơ sở được công nhận năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 08:52 AM 30/10/2020

Tiếp nhận hai ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Italy

 09:11 AM 29/10/2020