Hướng dẫn đăng ký thuế

 09:07 AM 23/12/2020

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2020

 01:13 PM 22/12/2020

Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 03:44 PM 17/12/2020

Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta với việc xây dựng Nhà nước hợp hiến đại diện cho Nhân dân giải quyết các vấn đề cấp bách của dân tộc

 09:53 AM 15/12/2020

Thông báo triệu tập Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 09:06 AM 15/12/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:53 PM 11/12/2020

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

 11:38 AM 11/12/2020

Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 29/11/1917 về công tác Lưu trữ và Thư viện công của Đông Dương (1)

 04:10 PM 07/12/2020

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 03:30 PM 07/12/2020

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

 02:24 PM 04/12/2020