Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

 10:06 AM 06/11/2017

Rút ngắn thời gian xác nhận nhân sự công dân Việt Nam ở nước ngoài

 09:52 AM 03/11/2017

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Nội vụ

 10:57 AM 02/11/2017

Hướng dẫn mới về chế độ tiền lương với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

 09:52 AM 02/11/2017

Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 03:47 PM 01/11/2017

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

 09:14 AM 01/11/2017

Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới

 09:48 AM 31/10/2017

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

 08:57 AM 31/10/2017

Trung ương yêu cầu tinh gọn đầu mối, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng

 11:13 AM 30/10/2017

Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

 10:52 AM 30/10/2017