Thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

 08:59 AM 25/01/2021

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 của Bộ Nội vụ

 11:42 AM 21/01/2021

Gặp mặt công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc Xuân Tân Sửu 2021

 02:32 PM 20/01/2021

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

 10:22 AM 20/01/2021

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

 09:35 AM 19/01/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Công đoàn Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 04:24 PM 13/01/2021

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

 03:37 PM 13/01/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 10:56 AM 12/01/2021

Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

 09:17 AM 11/01/2021