Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

 08:20 AM 12/08/2019

Cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 02:58 PM 09/08/2019

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong công tác lưu trữ, nội vụ

 02:33 PM 09/08/2019

Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

 03:24 PM 06/08/2019

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

 01:59 PM 01/08/2019

Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 04:12 PM 30/07/2019

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 03:32 PM 26/07/2019

Thông tin về Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 08:43 AM 26/07/2019

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 6/2019

 02:35 PM 19/07/2019

Sử dụng ô tô công vào mục đích cá nhân bị phạt tới 20 triệu đồng

 08:52 AM 18/07/2019