11:54 AM 12/10/2021  |   Lượt xem: 63  | 

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

     Theo đó, có 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Ảnh: Minh họa

 

     Quyết định số 2829/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ.

Xem Quyết định số 2829/QĐ-UBND tại đây./.

  Tệp đính kèm
  1. QDQN.pdf( 1.43 MB )

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/52386/UBND-tinh-Quang-Nam-cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-linh-vuc-Van-thu---Luu-tru.html)