03:24 PM 06/08/2019  |   Lượt xem: 1221  | 

Thông tư áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

     Ngày 02/8/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV về việc hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

    Theo Thông tư, các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

    - Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

    - Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

    - Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

     Trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì chỉ bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

    Thông tư cũng nêu rõ: Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

    - Bổ nhiệm vào ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính văn thư;

    - Bổ nhiệm vào ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang giữ ngạch chuyên viên văn thư;

    - Bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang giữ ngạch cán sự văn thư hoặc nhân viên văn thư (mã số 01.008) có trình độ trung cấp trở lên.

    Thông tư số 10/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019./.

TH