09:14 AM 15/10/2021  |   Lượt xem: 67  | 

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe quán triệt các nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg; được hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng và một số nội dung quan trọng khác có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, trong tháng 7 năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với Viễn thông Tuyên Quang tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ (tại thành phố Tuyên Quang và huyện Na Hang) hướng dẫn  các  nội dung cơ bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 và hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.

 

Đồng chí Bàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tham dự lớp tập huấn có 320 đại biểu là các đồng chí đại diện cho lãnh đạo UBND huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng, cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Nội vụ huyện, thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức Văn phòng - thống kê trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe quán triệt các nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg; được hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ điện tử trên môi trường mạng và một số nội dung quan trọng khác có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

 Qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng mới để triển khai thực hiện quy định về công tác Văn thư và quản lý hồ sơ tài liệu giấy sang tài liệu điện tử giúp cơ quan, đơn vị quản lý tài liệu được chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy giá trị của tài liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, khai thác, tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ. 

Theo Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang (http://sonoivu.tuyenquang.gov.vn/DetailView/12165/5/Tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-van-thu---luu-tru-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang-nam-2021.html)