02:04 PM 30/12/2019  |   Lượt xem: 275  | 

Sáng ngày 27/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ, đại diện công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện và các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8. Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền: 07 Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 05 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành 14 Thông tư theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân ngày càng được đảm bảo, tạo dư luận tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước; các nội dung công tác đối ngoại và đấu tranh ngoại giao liên quan đến tôn giáo và nhân quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, trong đó, một mặt khó khăn, thiếu sót do sự chồng chéo của những văn bản quy định, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức của các cơ quan tham mưu giúp việc.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng. (2) Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương. Tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến phân cấp, ủy quyền của Bộ Nội vụ đối với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Cơ chế trao đổi thông tin trong ngành, các vấn đề về truyền thông, hướng dẫn thực hiện văn bản mới ban hành. (3) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ.

Theo đó, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), ngay từ những ngày đầu năm, với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, vì vậy, toàn ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công tác thanh niên; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; cán bộ nữ. v.v.

Với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời tiếp nhận và xử lý những hạn chế, bất cập nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số. Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 ĐVHC cấp huyện và 560/11.160 ĐVHC cấp xã.

Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trình cấp có thẩm quyền đúng thời hạn.

Về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo thẩm quyền đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn về chính sách tiền lương.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, các bộ, ngành chủ động xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019). Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương, cấp huyện và tương đương; biên soạn sổ tay tình huống phục vụ giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu để thực hiện bồi dưỡng từ xa.

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng dự thảo Nghị định quy định xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác tín ngưỡng; tổ chức thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ chủ trì, xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), hiện nay đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự án Luật; đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; theo thẩm quyền ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tổ chức Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” toàn quốc và Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011– 2020; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ phục vụ nghiên cứu lịch sử; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư cho bộ, ngành, địa phương. Ban hành văn bản hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 đối với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác văn thư và lưu trữ tại 06 cơ quan Trung ương và địa phương; thẩm định tài liệu hết giá trị, thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử, hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ cho 58 cơ quan, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Bên cạnh đó, công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ; cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thanh tra, pháp chế, hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, kiến nghị cử tri và thông tin báo chí... cũng đạt nhiều kết quả quan trọng

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng cho biết, công tác xây dựng thể chế, chính sách còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được đồng bộ, thống nhất; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở một số địa phương còn chưa hợp lý, tổ chức bộ máy chưa tinh gọn, hiệu quả hoạt động chưa cao; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc bất cập chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân. Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao, các biện pháp giải quyết chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; công tác phối hợp giữa Bộ, ngành và địa phương trong việc giải quyết công việc chưa được chưa tốt...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đặc biệt là kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, toàn ngành Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, với 06 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 06 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chính sách tiền lương và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong các cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác tôn giáo …Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2019.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Trước mắt, Bộ Nội vụ cần kịp thời tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Khẩn trương hoàn thiện Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên, Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành cụ thể, không để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản.

Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lấy kết quả này làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, tinh giản biên chế… đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có trình độ và có động lực để cống hiến. Khẩn trương triển khai công việc để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời, nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn triển khai, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

Phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú trọng cải cách thể chế, cải cách chính sách tiền lương và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công.

Ba là, tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành, đề xuất sắp xếp lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Đối với Bộ Nội vụ, cần gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp lại các đơn vị đào tạo của Bộ theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; trong đó, chú ý tham mưu cơ chế, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ; bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại; tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nhất là các tài liệu có giá trị đặc biệt đã tồn tại hàng trăm năm.

Năm là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo đúng tinh thần Nghị định số 101 của Chính phủ. Phát huy tối đa vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực cho khối các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng thiết kế chương trình, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết thực phục vụ quản lý nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học. Đầu tư sơ sở vật chất, xây dựng, phát triển Học viện Hành chính Quốc gia ngang tầm khu vực.

Sáu là, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tin chắc rằng, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ. Sự hiện diện và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian qua. Thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào Chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến của các đại biểu để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu và trả lời bằng văn bản đầy đủ.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2020 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 11 cá nhân trong việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc năm 2019; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Nội vụ năm 2019.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-noi-bat/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-cua-nganh-noi-vu-41456.html)