01:37 PM 08/11/2021  |   Lượt xem: 97  | 

Từ năm 2011 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện việc đánh giá, xếp loại kết quả công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của các cơ quan trên địa bàn thành phố.

Mục đích của việc đánh giá, xếp loại là: 1. Giúp thành phố theo dõi, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đánh giá. 2. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác văn thư, lưu trữ. 3. Trên cơ sở hệ thống tiêu chí đánh giá đã ban hành, giúp các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình chung của thành phố, trong đó có các giải pháp để khắc phục những hạn chế, từng bước thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ. 4. Là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của thành phố nói chung và kết quả của từng cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đánh giá nói riêng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ của thành phố.

 Trong quá trình đánh giá, xếp loại, thành phố thường xuyên điều chỉnh bộ tiêu chí để đúng với quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan. Theo đó, ngày 02 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3488/QĐ-UBND quy định và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và áp dụng từ năm 2021.

Tại Bộ tiêu chí mới, những nội dung các cơ quan đã thực hiện tốt được chấm điểm thấp hơn; những nội dung quan trọng và các tiêu chí mới về văn thư, lưu trữ điện tử được chấm điểm cao hơn để các cơ quan quan tâm, tập trung thực hiện. Trong đó các tiêu chí về văn thư, lưu trữ điện tử gồm: tiếp nhận liên thông, đăng ký, trình, chuyển giao văn bản đến điện tử trên phần mềm; tạo lập, đăng ký, phát hành văn bản đi điện tử; lập hồ sơ điện tử; giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan; nộp lưu tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử thành phố trên môi trường mạng.

Để các tiêu chí đánh giá công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với từng nhóm cơ quan, ban hành kèm theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND là 06 Bộ tiêu chí gồm: 1. Bộ tiêu chí đánh giá đối với sở, ngành và ban, chi cục trực thuộc sở. 2. Bộ tiêu chí đánh giá đối với cơ quan trung ương (Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố). 3. Bộ tiêu chí đánh giá đối với ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố. 4. Bộ tiêu chí đánh giá đối với UBND quận, huyện. 5. Bộ tiêu chí đối với đánh giá UBND phường, xã. 6. Bộ tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

Để được xếp loại xuất sắc, loại tốt trong công tác văn thư, lưu trữ hàng năm, yêu cầu các cơ quan phải thực hiện đồng bộ tất cả các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Tin tưởng rằng việc tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan thuộc thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo đúng quy định./.

 

Theo Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Đà Nẵng (https://noivu.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=137702&cat=20834)