Từ Thông đạt số 01C-VP năm 1946 đến Luật Lưu trữ 2012: Chặng đường phát triển các văn bản chỉ đạo, quản lí của Nhà nước về công tác Lưu trữ

 06:00 AM 18/07/2012Đề cương giới thiệu Luật Lưu trữ

 07:00 AM 17/03/2012

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản tài liệu lưu trữ

 09:00 AM 31/12/2011

Nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ

 06:00 AM 27/12/2011

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật lưu trữ

 07:00 PM 07/12/2011

Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ hai chính thức thông qua Luật lưu trữ

 10:00 AM 02/12/2011

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ): Tạo đột phá trong công tác lưu trữ

 08:00 AM 02/12/2011

Các vấn đề pháp lý và hệ thống luật pháp liên quan đến tài liệu điện tử

 07:00 AM 02/12/2011