Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa phổ biến Luật Lưu trữ tại “Ngày pháp luật” định kỳ

 05:00 AM 05/10/2012

Hội nghị triển khai thi hành Luật Lưu trữ của tỉnh Sóc Trăng

 07:00 AM 20/09/2012


Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

 08:00 AM 28/08/2012

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Hải Phòng

 05:00 AM 20/08/2012


Từ Thông đạt số 01C-VP năm 1946 đến Luật Lưu trữ 2012: Chặng đường phát triển các văn bản chỉ đạo, quản lí của Nhà nước về công tác Lưu trữ

 06:00 AM 18/07/2012Đề cương giới thiệu Luật Lưu trữ

 07:00 AM 17/03/2012