Bãi bỏ 46 văn bản quy phạm pháp luật về danh mục bí mật nhà nước

 09:34 AM 05/03/2021

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021

 09:49 AM 04/03/2021

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

 10:31 AM 02/03/2021

Thanh Hóa thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử trong các cơ quan, tổ chức

 09:30 AM 23/02/2021

Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

 11:06 AM 03/02/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”

 02:54 PM 18/01/2021

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

 11:08 AM 15/01/2021

Hà Nội công nhận 6 đạo sắc phong tại đình Hoàng là tài liệu lưu trữ quý, hiếm

 09:16 AM 14/01/2021

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

 03:37 PM 13/01/2021