Một số kết quả từ hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 02:11 PM 17/09/2019

Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

 03:07 PM 13/09/2019

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”

 05:56 PM 28/08/2019

Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 10:08 AM 15/08/2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Liên bang Nga

 10:35 AM 14/08/2019

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong công tác lưu trữ, nội vụ

 02:33 PM 09/08/2019


Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

 03:24 PM 06/08/2019

Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 04:12 PM 30/07/2019

Thông tin về Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 08:43 AM 26/07/2019