03:38 PM 10/07/2007  |   Lượt xem: 309  | 

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Trưởng ban điều hành công tác trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa chủ trì cuộc họp góp ý cho Dự thảo kế hoạch, tiến độ xây dựng nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, đồng thời thảo luận một số nội dung công việc nhằm triển khai thực hiện kế hoạch này trong thời gian tới.

Sau khi nghe các thành viên Ban điều hành báo cáo góp ý và thảo luận những nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng kết luận:

Nhất trí phê duyệt các danh mục đầu việc dự kiến kế hoạch, tiến độ xây dựng nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia; đây sẽ là cơ sở để xây dựng các dự án, đề án tiếp theo phục vụ việc xây dựng nội dung, hình thức trưng bày.

Giao Cục trưởng Cục Di sản văn hóa: phối hợp với Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xây dựng khung nội dung đề cương trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Căn cứ danh mục các đầu việc đã được phê duyệt, nghiên cứu lập kế hoạch triển khai việc xây dựng chi tiết nội dung và hình thức đề cương trưng bày và các công việc liên quan trong giai đoạn từ năm 2007 đến hết năm 2008; phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tiến độ xây dựng nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính xây dựng tổng dự toán cho việc xây dựng nội dung, hình thức trưng bày; xây dựng những cơ chế đặc thù phục vụ việc triển khai các công việc trong kế hoạch; xây dựng đề án thành lập Văn phòng Ban điều hành để điều phối việc thực hiện kế hoạch đề ra; ký kết các hợp đồng nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết nội dung và hình thức trưng bày, các chuyên đề và sưu tập trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

                                          (Theo Website Bộ VH-TT)