03:48 PM 18/07/2007  |   Lượt xem: 201  | 

Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Ở khu vực miền núi và các huyện đồng bằng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng nằm trong không gian đó cần phải được nghiên cứu bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Thực hiện chủ trương của Bộ VHTT, Sở VHTT Quảng Ngãi đã triển khai kế hoạch điều tra cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng ở các huyện. Cuộc điều tra bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 6 và kết thúc trong quý III năm 2007. Mục tiêu của kế hoạch điều tra là thống kê đầy đủ số lượng, đánh giá đúng hiện trạng cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng của tỉnh nhà. Xác định giá  trị văn hóa cồng chiêng của các dân tộc trong đời sống cộng đồng để nghiên cứu và làm cơ sở đề ra các biện pháp bảo tồn và phát huy. Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, đòi hỏi phải đảm bảo tính chính xác và đúng tiến độ vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành liên quan và các cấp chính quyền huyện, xã trong tỉnh có cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng.

                                                         (Theo QN)