09:58 AM 22/04/2021  |   Lượt xem: 247  | 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư quy định 2 tiêu chí phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính.

Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, có 3 loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ công ích của nhà nước.

Việc phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Cụ thể: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (https://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Tieu-chi-phan-loai-to-chuc-KHCN-cong-lap/428895.vgp)