09:54 AM 27/03/2019  |   Lượt xem: 177  | 

Sáng 26.3, phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37- NQ/ TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/ UBTVQH14 của UBTVQH và lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp mẫu hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, các địa phương cần nỗ lực quyết tâm, đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã để góp phần giảm bộ máy cồng kềnh, hướng tới bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả.

Mục tiêu của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được sắp xếp cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển KT - XH, đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Mục tiêu cụ thể, từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số. Khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định khi bảo đảm các yếu tố thuận lợi để phát triển KT - XH, phát triển đô thị và được đa số nhân dân đồng thuận…

Thảo luận những vấn đề xung quanh việc thực hiện triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch. Cụ thể, dự thảo kế hoạch đã căn cứ quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp theo đúng tinh thần của Nghị quyết của Trung ương - giao rõ nhiệm vụ của các ngành, trong đó có UBND, nội dung khoa học cơ bản rõ ràng, Những nội dung đã bám sát vào nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Tuy nhiên, để bảo đảm việc sắp xếp có hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ cần đẩy mạnh tuyên truyền; có cơ chế đặc thù để có chế độ cho cán bộ dư dôi sau hợp nhất, nếu không làm tốt việc này sẽ gây mất ổn định. Ngoài ra, để bảo đảm không gây xáo trộn, các địa phương cần rà soát đặc điểm tình hình, địa phương, nơi nào cần thiết thiếu tiêu chí mới làm, còn nếu làm đồng bộ ngay sẽ gây khó khăn cho các địa phương…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn là một chủ trương lớn của Đảng, đã được thể chế bởi các nghị quyết của UBTVQH nhằm khắc phục tình trạng chia cắt, manh mún, quy mô quá nhỏ của các đơn vị hành chính làm hạn chế đến đầu tư, phát triển KT - XH. Đây là vấn đề phức tạp, được xã hội quan tâm, có tác động rất lớn đến quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển về KT - XH, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đến tâm tư của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, Bộ Nội vụ tiếp thu những ý kiến đóng góp để xem xét, chỉnh sửa dự thảo kế hoạch hoàn chỉnh hơn./.

(Theo Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân)