08:49 AM 18/06/2019  |   Lượt xem: 259  | 

Ngày 28/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2348/BNV-VP về việc phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia đối với văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản hành chính.

Theo Thông tư, từ ngày 01/6/2019, Bộ Nội vụ triển khai phát hành một số loại văn bản áp dụng chữ ký số kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia (trừ văn bản Mật) trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Trong đó, văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 17 loại văn bản hành chính như: chỉ thị; quyết định; quy chế; quy định; tờ trình; kế hoạch; công văn; giấy mời; tài liệu hội nghị, hội thảo…

Riêng văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ thực hiện gửi song song cả văn bản điện tử và văn bản giấy.

Việc triển khai phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; văn bản số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Đây là một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm chi phí, hướng tới một nền hành chính hiện đại, không giấy tờ, góp phần đổi mới lề lối, cách thức giải quyết công việc, xây dựng Chính phủ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

Chi tiết Công văn số 2348/BNV-VP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm