08:48 AM 03/09/2019  |   Lượt xem: 269  | 

Ngày 27/8, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã ký Quyết định số 678/QĐ-BNV ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bô ̣Nội vụ.

      Theo Quyết định, Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ là Người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Bộ Nội vụ (Người phát ngôn của Bộ Nội vụ).

      Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn (Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Nội vụ) hoặc phối hợp với Người phát ngôn của Bộ Nội vụ để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được Bộ trưởng giao.

      Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Hành chính Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bao gồm: Trưởng Ban, Giám đốc Học viện, Cục trưởng, Hiệu trưởng (Người đứng đầu).

       Trường hợp Người đứng đầu không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thì ủy quyền cho cấp phó được giao phụ trách cơ quan là người thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

       Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Nội vụ không được ủy quyền tiếp cho người khác. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

      Cá nhân các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

       Về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc Họp báo Chính phủ, giao ban báo chí do các Bộ, ngành tổ chức khi được yêu cầu; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí đăng tải không chính xác với thông tin đã được cung cấp.

       Người phát ngôn cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí tại Bộ Nội vụ về các nội dung chủ yếu như: Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Tình hình và kết quả hoạt động của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Nội vụ; Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ khi cần thiết.

       Bộ Nội vụ cũng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp: Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố; Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

      Về xử lý thông tin báo chí phản ánh, Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin, tiến hành điểm tin báo chí liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. Khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề báo chí phản ánh, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đề nghị các đơn vị phối hợp, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Trường hợp đột xuất, khẩn cấp, các đơn vị thực hiện theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (thông tin phức tạp không quá 05 ngày) kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Văn phòng Bộ, các đơn vị có trách nhiệm xử lý thông tin báo chí, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi.

       Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng quy định quyền, trách nhiệm của của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Nội vụ; trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các cơ quan báo chí khi được Bộ Nội vụ mời tham dự các Hội nghị, Hội thảo, các sự kiện khác liên quan đến hoạt động của Bộ và liên hệ cung cấp thông tin cần chấp hành đúng các qui định của pháp luật về báo chí, quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và các qui định liên quan khác./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ)