Thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

 08:59 AM 25/01/2021

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 của Bộ Nội vụ

 11:42 AM 21/01/2021

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

 10:22 AM 20/01/2021

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

 09:35 AM 19/01/2021

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”

 02:54 PM 18/01/2021

Hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức chuyên ngành Nội vụ

 10:48 AM 14/01/2021

Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí

 08:55 AM 14/01/2021

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

 03:37 PM 13/01/2021

Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

 09:17 AM 11/01/2021

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

 09:15 AM 11/01/2021