04:24 PM 03/10/2017  |   Lượt xem: 347  | 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Thông báo số 24/TB-HĐKT thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

Nội dung chính của Thông báo số 24/TB-HĐKT như sau:

Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của  Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Kế hoạch số 211/KH-VTLTNN ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV, Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017 (Phụ lục số 1)
  2. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 (Phụ lục số 2).
  3. Hội đồng kiểm tra nhận đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 để xem xét, giải quyết theo quy định. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12A Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 024.37667911).

Toàn văn Thông báo số 24/TB-HĐKT xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm