03:47 PM 01/11/2017  |   Lượt xem: 369  | 

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

Nội dung chính của Quyết định như sau:

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017:

- Nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ: 32 thí sinh (danh sách đính kèm: phụ lục 1)

- Nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ: 33 thí sinh (danh sách đính kèm: phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Toàn văn Quyết định số: 115/QĐ-VTLTNN xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

Lưu ý: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đăng ký với Thư ký Hội đồng qua số điện thoại: 0243. 7667911 hoặc 0946. 308679 để nhận trực tiếp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ trước ngày 10 tháng 11 năm 2017./.

  Tệp đính kèm
  1. QD 115.pdf( 3.34 MB )