05:19 AM 25/01/2018  |   Lượt xem: 739  | 

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-VTLTNN về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Theo Kế hoạch số 61/KH-VTLTNN, thời gian và nội dung kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ như sau:

1. Quý I năm 2018

 a) Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An - Sở Nội vụ.

b) Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lai Châu - Sở Nội vụ.

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Đăk Lăk.

2. Quý II năm 2018

a)  Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của của Bộ Ngoại giao.

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, lập hồ sơ và giao nộp hồ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh Sóc Trăng.

 d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh Trà Vinh.

3. Quý III năm 2018

  a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

   b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Khánh Hòa.

    d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết của Kế hoạch số 61/KH-VTLTNN xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm