Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 3 giờ trước

Tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

 1 ngày trước

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Thành lập Quỹ Độc lập và phát động phong trào Tuần lễ Vàng ủng hộ Chính phủ giải quyết khó khăn về tài chính năm 1945

 03:19 PM 07/04/2020

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

 10:15 AM 07/04/2020

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

 09:39 PM 06/04/2020

Họp Hội đồng Chính phủ tháng 4/1946 ra nghị quyết một số vấn đề về Quốc phòng, Tư pháp, An ninh, Thanh niên

 11:00 AM 06/04/2020

Tập trung ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính

 08:27 AM 06/04/2020

Người nhạc sĩ của Cỏ non Thành Cổ

 12:00 AM 05/04/2020

Sắc lệnh về việc quy định cơ quan, nhiệm vụ của Nội bộ thuộc Bộ Ngoại giao

 12:00 AM 04/04/2020