02:14 PM 11/06/2020  |   Lượt xem: 169  | 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

       Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (VTLTNN) luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đảng uỷ đã phối hợp với Lãnh đạo Cục tích cực triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, tăng cường biện pháp GDCTTT nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

       Ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, Đảng ủy đã tập trung về GDCTTT cho cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch số 12-KH/ĐUBNV ngày 06/3/2017, Chương trình hành động số 06-CTr/ĐUBNV ngày 6/3/2017, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUBNV ngày 6/3/2017 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Cục VTLTNN đã ban hành Kế hoạch 262-KH/ĐUVTLTNN ngày 27/4/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW đến các chi bộ trực thuộc; Hướng dẫn số 269-HD/ĐUVTLTNN ngày 08/5/2017 hướng dẫn kế hoạch hành động cá nhân và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý.

       Thực hiện Văn bản số 33-CTr/BCSĐ ngày 22/2/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Cục VTLTNN đã ban hành Chương trình hành động số 216-CTr/VTLTNN ngày 13/3/2017 truyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về tăng cường, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

 

       Kết quả thực hiện Chương trình hành động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: Cục VTLTNN đã đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình, kế hoạch công tác tháng, năm của Cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá công chức, viên chức hàng tuần, tháng làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác năm; tập trung vào việc nhận thức để nắm bắt, hiểu rõ về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thiết thực, hiệu quả trong việc thực nhiệm vụ, công vụ và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ cơ quan.

       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 22/11/2016, Đảng ủy Cục VTLTNN đã ban hành Chương trình hành động số 157-Ctr/ĐUVTLTNN  đến toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên duy trì, triển khai đến toàn thể đảng viên, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt hàng tháng, có sinh hoạt chuyên đề để tuyên truyền, quán triệt cho đảng viên trong chi bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Cục. Mỗi cá nhân đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Đảng ủy Cục cũng đã lãnh đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ phải tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chuyên đề. Chất lượng sinh hoạt Đảng ủy và các chi bộ từng bước được nâng cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được tăng cường, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng ủy Cục đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ, liên chi bộ thiết thực và đầy ý nghĩa như: Quản trị rủi ro đối với tài liệu lưu trữ; Sử dụng mạng xã hội – Nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức; Một số vấn đề đặt ra trong việc quản lý tài liệu lưu trữ khi có sự đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Đề cương đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/ liên doanh, liên kết;Trao đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 476/QĐ-BNV ngày 06/6/2019 của Bộ Nội vụ; Tổ chức xây dựng cơ cở dữ liệu tài liệu số hóa đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

       Thường xuyên thông tin, tuyên truyền nghị quyết, tình hình thời sự trong nước và nước ngoài cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động qua các buổi sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức viên chức và người lao động ổn định, nỗ lực sáng tạo trong triển khai chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

        Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước xác định tiếp tục đổi mới và sáng tạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tập thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chuyên môn cao, năng lực quản lý tốt, tập thể đoàn kết, vững mạnh, thích ứng hội nhập; đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ được nâng cao; coi trọng công tác GDCTTT, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Công tác tuyên truyền GDCTTT phải thường xuyên, sâu sát, cụ thể, có tính thuyết phục, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ trong Đảng, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình;

       Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể quần chúng nhằm tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cấp uỷ xây dựng Quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với thủ trưởng cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể, xác định rõ vai trò vị trí của tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị;

       Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết Đại hội Đảng XIII, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV; chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho đảng viên, công chức, viên chức;

       Nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng; tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của đảng viên;

       Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; toàn thể đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế cho đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng với chính quyền và các đoàn thể. Thường xuyên cử đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng./.

Tài liệu tham khảo:

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

3. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (nhiệm kỳ 2020 - 2022).

4. Báo cáo Chính trị trình Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (nhiệm kỳ 2017 - 2020).

5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022) của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

6. Báo cáo Chính trị trình Đại hội Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (nhiệm kỳ 2017 - 2020).

Nguyễn Tuyết