04:38 PM 02/05/2019  |   Lượt xem: 1219  | 

     Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 11 quy định Người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số trên văn bản điện tử, chuyển văn thư cơ quan cấp số, ngày, tháng, năm vào dự thảo văn bản bằng chức năng của hệ thống. Quy định này phù hợp với quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và để bảo đảm văn bản được người có thẩm quyền ký ban hành trước có ngày, tháng, năm trước.

    Thực hiện quy định trên tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và để bảo đảm nội dung văn bản không bị thay đổi sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số, Chúng tôi giới thiệu giải pháp thực hiện như sau: 

 

 

 

Th.S Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước