Quy chế xét, công nhận sáng kiến của bộ Nội vụ

 10:05 AM 14/09/2018
Quyết định số 2049/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2018.


Phần mềm “Tự động lập hồ sơ từ những tài liệu rời lẻ”

 04:00 PM 04/02/2013
Phần mềm do nhóm nghiên cứu của Cục Hậu cần - Bộ Tổng tham mưu xây dựng.

Kỷ yếu hội nghị khoa học "45 năm hoạt động khoa học công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ"

 03:13 PM 12/03/2009
Kỷ yếu Hội nghị khoa học “45 năm hoạt động khoa học công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ”.