09:27 AM 12/06/2019  |   Lượt xem: 1249  | 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

       Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2495/BNV-VTLTNN gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

       Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan góp ý bằng văn bản về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2204/NĐ-CP gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

       Gửi kèm Công văn này các tài liệu có liên quan: (1) Công văn số 337/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; (2) Công văn số 672/BTP-VĐCXDPL ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định; (3) Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định; (4) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định; (5) Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; (6) Dự thảo Đề cương Nghị định.

       Toàn văn Công văn số 2495/BNV-VTLTNN và các văn bản kèm theo xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.