08:00 AM 10/07/2018  |   Lượt xem: 1188  | 

Góp ý Dự thảo tóm tắt Đề án đề nghị gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc Email: tinhoc@luutru.gov.vn trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.

       Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 653/VTLTNN-TTTH gửi Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  Các Lưu trữ chuyên ngành; Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;  Các Tổng công ty nhà nước;  Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc xin ý kiến một số nội dung cơ bản Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”.

        Nội dung chính của Công văn như sau:

      Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức xây dựng Đề án: “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”.

       Để nội dung Đề án đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm tính khả thi, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan lưu trữ chuyên ngành, cơ quan lưu trữ địa phương những nội dung sau:

      1.    Cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án.

       2.    Mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, phạm vi của Đề án.

       3.    Những nội dung cơ bản của Đề án.

       4.    Lộ trình thực hiện Đề án.

       5.    Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

       6.    Các nội dung khác.

       Dự thảo tóm tắt Đề án xin ý kiến các cơ quan, tổ chức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Địa chỉ: https://luutru.gov.vn, chuyên mục “Xin ý kiến dự thảo”..

       Góp ý Dự thảo tóm tắt Đề án đề nghị gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc Email: tinhoc@luutru.gov.vn trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.

       Thông tin liên hệ:
       - Ông Lê Văn Năng - Thành viên Thường trực Ban Xây dựng Đề án, ĐT: 024.37669154; Email: levannang@luutru.gov.vn; 
       - Bà Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Ban Xây dựng Đề án, ĐT: 024.37666021; Email: chinhnguyen_swin@yahoo.com.au.

  Tệp đính kèm