09:56 AM 26/03/2020  |   Lượt xem: 708  | 

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ký ban hành Công văn số 191/VTLTNN-VP gửi các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

       Theo Công văn số 191/VTLTNN-VP, để triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung liên quan đến quy định mới như:

       - Loại văn bản hành chính.

       - Số trang văn bản.

       - Căn cứ ban hành văn bản (áp dụng Nghị quyết, Quyết định).

        - Sử dụng con dấu (các văn bản ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục).

       - Chữ ký số của cơ quan, tổ chức

       - Văn bản ban hành kèm theo văn bản chính (Quy chế, Quy định,...ban hành kèm theo Quyết định).

       - Phụ lục.

       - Bản sao.

       - Mẫu dấu đến.

       - Mẫu sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến.

       Công văn cũng yêu cầu căn cứ các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

       Chi tiết Công văn số 191/VTLTNN-VP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

TH