09:31 AM 31/01/2019  |   Lượt xem: 590  | 

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

       Theo đó, Thông tư này quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu điện tử, dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

       Thông tư áp dụng với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, đồng thời, khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc Khoản 1 Điều 2 của Thông tư và cá nhân áp dụng.

       Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định: Nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào bảo đảm thống nhất với tiêu chuẩn thông tin đầu vào của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức; phù hợp với quy chuẩn quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 và tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm việc trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Lưu trữ lịch sử với Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Lưu trữ cơ quan. Thông tư cũng quy định yêu cầu biên mục nội dung dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ; tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

       Việc bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, xác thực, bảo mật trên các phương tiện lưu trữ; bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các yêu cầu về sao lưu, kiểm tra, phục hồi, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

       Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.

       Toàn văn Thông tư số 02/2019/TT-BNV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm