09:17 AM 26/10/2021  |   Lượt xem: 203  | 

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 873/VTLTNN-QTKH gửi các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc thông báo kết quả xét duyệt các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.

        Nội dung chính của Công văn như sau:

       Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ Nội vụ, Quy chế số 118/QC-VTLTNN ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hoạt động sáng kiến và trên cơ sở ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng Sáng kiến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đối với 03 giải pháp đề nghị xét, công nhận sáng kiến năm 2021, Hội đồng Sáng kiến thống nhất đề nghị Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước công nhận 02 giải pháp là sáng kiến năm 2021 (Danh sách gửi kèm theo).

       Để có căn cứ trình Chủ tịch Hội đồng ký Quyết định công nhận sáng kiến, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các đơn vị thông báo kết quả xét sáng kiến năm 2021 cho công chức, viên chức của đơn vị mình được biết; trường hợp cá nhân có ý kiến yêu cầu phản hồi về Thường trực Hội đồng Sáng kiến của Cục (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học) trước ngày 28 tháng 10 năm 2021 để báo cáo Hội đồng xem xét, giải quyết.

       Công văn số 873/VTLTNN-QTKH và Danh sách sáng kiến xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm