04:37 PM 11/10/2018  |   Lượt xem: 586  | 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Danh sách đăng ký sáng kiến cấp cơ sở của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2018.

Nội dung chi tiết Danh sách vui lòng xem tệp tin đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm