10:30 AM 29/10/2021  |   Lượt xem: 189  | 

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-VTLTNN về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2021.

    Theo đó, công nhận 02 sáng kiến áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở năm 2021 của các cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Có danh sách đính kèm).

    Chi tiết Quyết định số 135/QĐ-VTLTNN và Danh sách sáng kiến được công nhận xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước