04:11 PM 26/10/2018  |   Lượt xem: 1361  | 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BNV Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Quyết định này thay thế Quyết định số 286/QĐ-BNV ngày 08/3/2016 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

       Toàn văn Quyết định số 2306/QĐ-BNV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm