02:34 PM 05/03/2019  |   Lượt xem: 758  | 

Danh sách đại biểu đăng ký tham dự Tập huấn đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: huongluutru@yahoo.com trước ngày 18 tháng 3 năm 2019.

       Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 195/VTLTNN-TTTH gửi Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc về việc phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

       Nội dung chính của Công văn như sau:

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, để bảo đảm thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

       Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019.

       Địa điểm: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

      Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu tham dự Tập huấn do cơ quan, tổ chức cử đại biểu tham dự chi trả theo quy định hiện hành.

      Tài liệu: Bao gồm Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, các đại biểu tham dự Tập huấn tự chuẩn bị.

      Danh sách đại biểu đăng ký tham dự Tập huấn đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử huongluutru@yahoo.com trước ngày 18 tháng 3 năm 2019.

      Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trần Thị Việt Hương, Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 0989086899. 

       Chi tiết Công văn số 195/VTLTNN-TTTH xin mời xem tập tin đính kèm dưới đây.