09:51 PM 09/09/2021  |   Lượt xem: 79  | 

Các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 04/10/2021.

 

       Thực hiện Công văn số 4227/BNV-VP ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam", ngày 06 tháng 9 năm 2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành văn bản số 705/VTLTNN-VP về việc tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam".

       Theo Công văn, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước yêu cầu: 

       1. Người đứng đầu các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động; vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi bằng phương thức trực tuyến tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/. 

       2. Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử triển khai tuyên truyền, đăng tải thông tin và địa chỉ điện tử của Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của Cục. 

       3. Thời gian, thể lệ Cuộc thi 

       - Thời gian: Bắt đầu từ 00 giờ ngày 06/9/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 06/10/2021. 

       - Thể lệ cuộc thi:Xem tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn./

      4. Các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 04/10/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ./. 
Toàn văn nội dung  Công văn số 4227/BNV và Công văn số 705/VTLTNN-VP xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.
 

  Tệp đính kèm

Thu Hà