10:13 AM 20/03/2020  |   Lượt xem: 245  | 

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu”, Chủ nhiệm Đề tài: ThS. Đỗ Thị Huyền.

      Năm 2019, ThS. Đỗ Thị Huyền, Nghiên cứu viên, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ được giao làm Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu” tại Quyết định số 47/QĐ-VTLTNN ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

      Theo Quyết định số 63/QĐ-VTLTNN ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài gồm có: ThS. Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Chủ tịch Hội đồng; ThS. Lã Thị Hồng, Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương - Phản biện 1; ThS. Nguyễn Thùy Trang, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ - Phản biện 2; ThS. Vũ Thị Thanh Thủy, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ - Ủy viên; CN. Nguyễn Thị Huệ, Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học - Ủy viên, Thư ký Hội đồng.

      Tham dự buổi nghiệm thu Đề tài còn có Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ; chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.

 

 

 Toàn cảnh buổi nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

      Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đỗ Thị Huyền - Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Nội dung của Đề tài được chia thành 03 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; Chương 2 - Thực tiễn áp dụng các quy định pháp lý về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; Chương 3 - Đề xuất các giải pháp thực hiện và nội dung thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

 

 

ThS. Đỗ Thị Huyền - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của Đề tài.

 

      Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét: Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao. Bố cục Đề tài hợp lý. Nội dung nghiên cứu của Đề tài đã giải quyết được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra: nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; tổng quan các quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; khảo sát, đánh giá việc áp dụng các quy định hiện hành về thời hạn bảo quản; đề xuất các giải pháp và nội dung cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng... Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu của Đề tài có tính ứng dụng cao vào thực tiễn nên nhóm nghiên cứu cần làm rõ thêm một số điểm như: sự cần thiết sửa đổi bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu; chi tiết hơn một số nhóm đề xuất giảm thời hạn bảo quản với các mức khác nhau tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …

       Kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu Đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa Đề tài theo kết luận của Hội đồng trước khi trình Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài.

      Đề tài được nghiệm thu xếp loại Khá. 

Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)