10:18 AM 25/06/2019  |   Lượt xem: 564  | 

Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình.

     Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn quốc được quy định tại Quyết định số 476/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2019 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức kiểm tra thường xuyên việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình.

    Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019, Đoàn Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hòa Bình; UBND thành phố Hòa Bình; UBND huyện Mai Châu; Sở Tài Chính tỉnh Hòa Bình.Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

     Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); ông Phạm Thanh Hà – Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương (Phó trưởng đoàn); bà Trần Thị Hồng Diệu – Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương (Thành viên kiêm Thư ký).

    Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan của tỉnh Hòa Bình, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng và Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đã làm được của UBND tỉnh Hòa Bình như: ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tiến hành thu tài liệu của một số cơ quan thuộc nguồn nộp lưu và tổ chức chỉnh lý, sắp xếp tài liệu khoa học; Các cơ quan đã bố trí diện tích phòng kho để lưu trữ tài liệu. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng tài liệu tồn đọng, tích đống ở một số phòng ban chuyên môn, công tác chỉnh lý tài liệu còn thiếu sót. Cục trưởng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống trên địa bàn tỉnh, bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện công tác này; với Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh, Cục trưởng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống và kiểm tra chất lượng hồ sơ sau chỉnh lý.  

    Một số hình ảnh tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra:

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng – Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu trong buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

 

 

Đoàn kiểm tra hướng dẫn tại Kho lưu trữ tài liệu UBND huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

 

Tài liệu tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình.

Trần Hồng Diệu (Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương)