02:55 PM 19/06/2019  |   Lượt xem: 477  | 

Các nội dung kiểm tra về: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

      Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 59/QĐ-VTLTNN, từ ngày 11 đến 19/6/2019, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và các đơn vị trực thuộc (Cục Hải quan Lào Cai; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh).

     Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); bà Mai Thu Hiền - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương (Phó trưởng đoàn); ông Trần Danh Đại - Trưởng phòng Quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu - Trung tâm Tin học (thành viên); bà Nguyễn Anh Thư - Chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương (thành viên kiêm Thư ký).

 

 

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận phát biểu tại buổi làm việc với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
 

     Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

    Một số hình ảnh làm việc tại các đơn vị của Đoàn kiểm tra:

 

Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ làm việc tại Tổng cục Hải quan.

 

 

Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ làm việc tại Chi cục Cửa khẩu Hải quan Lào Cai.

 

 

Đoàn Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trần Danh Đại (Trung tâm Tin học)