04:07 PM 17/10/2019  |   Lượt xem: 305  | 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ.

      Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 73/QĐ-VTLTNN ngày 13/8/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Giao thông vận tải, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải:

      - Kiểm tra tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/8/2019;

      - Kiểm tra tại: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Thăng Long từ ngày 14 đến ngày 15/10/2019.

      Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); bà Mai Thu Hiền - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương (Phó trưởng đoàn); ông Trần Danh Đại - Trưởng phòng Quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu - Trung tâm Tin học (thành viên); bà Nguyễn Hải Linh, Chuyên viên Chính - Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương (Thư ký).

    Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

    Một số hình ảnh làm việc tại các đơn vị của Đoàn kiểm tra:

 

Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với Văn phòng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

 

 

Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

 

Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Trần Danh Đại (Trung tâm Tin học)