10:57 AM 21/02/2019  |   Lượt xem: 449  | 

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-VTLTNN về Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       Theo Kế hoạch số 131/KH-VTLTNN, thời gian và nội dung kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ như sau:

       1. Quý II năm 2019

       a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Thuế.

       b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Hải quan.

       c) Kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình.

       2. Quý III năm 2019

       a)  Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

       b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải.

       c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Vĩnh Long

       Chi tiết của Kế hoạch số 131/KH-VTLTNN xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm