04:45 PM 25/03/2020  |   Lượt xem: 2484  | 

Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 29 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

       Bộ Nội vụ đã ban hành các Công văn số 1490/BNV-VTLTNN, số 1515/BNV-VTLTNN, số 1516/BNV-VTLTNN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ gửi các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, ngành.

       Theo đó, để chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 và dự thảo hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Lưu trữ, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Luật Lưu trữ theo Đề cương đính kèm công văn (số liệu báo cáo tính từ thời điểm Luật Lưu trữ có hiệu lực đến ngày 31/12/2019).

       Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 29 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

       Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo số điện thoại 0243.7669022; email hoanhtu2812@gmail.com để được giải đáp.

       Chi tiết các công văn xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.