11:05 AM 29/05/2020  |   Lượt xem: 1622  | 

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 02437667911.

        Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 434/VTLTNN-NV gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg.

        Nội dung chinh của Công văn số 434/VTLTNN-NV như sau:

        Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, cụ thể:

        1. Khu vực miền Nam

        a) Thời gian: 08h00, thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

        b) Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

        Địa chỉ: số 17a Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

        c) Thành phần

        - Sở Nội vụ

        + 01 đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

        + 01 đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoặc 01 đại diện Lãnh đạo phòng thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Nội vụ quản lý về công tác văn thư, lưu trữ (đối với những tỉnh không tổ chức Chi cục).

        - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đại diện.

        - Sở Thông tin và Truyền thông: 01 đại diện.

        2. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

        a) Thời gian: 08h00, thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020

        b) Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thiên Ấn.

        Địa chỉ: số 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

        c) Thành phần

        - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

        + Lãnh đạo Sở: 01;

        + Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh: 10;

        - Sở Nội vụ các tỉnh

        + 01 đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

        + 01 đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoặc 01 đại diện Lãnh đạo phòng thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Nội vụ quản lý về công tác văn thư, lưu trữ (đối với những tỉnh không tổ chức Chi cục).

        - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đại diện.

        - Sở Thông tin và Truyền thông: 01 đại diện.

        3. Khu vực miền Bắc

        a) Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

        b) Địa điểm: địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

        c) Thành phần

        - Sở Nội vụ

        + 01 đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

        + 01 đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoặc 01 đại diện Lãnh đạo phòng thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Nội vụ quản lý về công tác văn thư, lưu trữ (đối với những tỉnh không tổ chức Chi cục).

        - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đại diện.

        - Sở Thông tin và Truyền thông: 01 đại diện.

        4. Tài liệu Hội nghị

        Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://luutru.gov.vn) vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

     Đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị và câu hỏi thảo luận về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

        Các cơ quan, tổ chức cử đại biểu tham gia Hội nghị tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ theo quy định.

        Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 02437667911./.

        Chi tiết Công văn số 434/VTLTNN-NV xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm