04:14 PM 22/02/2019  |   Lượt xem: 8306  | 

Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 30 tháng 3 năm 2019 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; số 12 Đào Tấn phường Cống Vị - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

       Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP gửi Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

       Nội dung chính của Công văn như sau:

       Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo tổng kết 15 năm (2004-2019) thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP theo đề cương đính kèm.  

       Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 30 tháng 3 năm 2019 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; số 12 Đào Tấn phường Cống Vị - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

      Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo số điện thoại 0243.7667911; 0948015288, email vuthanhthuy512@gmail.com để được giải đáp.

      Toàn văn Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm